پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، روزه ( فقه )

وابسته

اجاره اجیر خاص، اجاره دو نفر بر یک عمل، افطار روزه استیجاری، تفریغ ذمه میت، روزه مستحبی اجیر روزه، روزه واجب، نیت روزه استیجاری، وجوب روزه رمضان

منابع

 • الفقه جلد 57 : صفحه 115
 • الفقه : صفحه 57، 115
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 3، 152
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 301
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 290
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 100، 200
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 24، 25
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 193
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 167
 • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 7، 335
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 31