پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تعیین

تعیین: متمایز کردن چیزی از غیر آن.

تعیین عبارت است از متمایز کردن چیزی از غیرش به خصوصیّتی که چیزی دیگر در آن خصوصیت با آن مشارکت نداشته باشد. از این عنوان در ابواب عبادات و نیز عقود و ایقاعات سخن رفته است.

عبادات: نیّت به معنای قصد قربت، شرط صحّت عبادات است. هرگاه ذمّه مکلّف به چند عبادت مختلف - همچون نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا - مشغول باشد، تعیین آنها در نیّت - هرچند به اجمال، مثلا آنچه ابتدا بر عهده او آمده - بنابر قول مشهور لازم است. 1 بلکه بنابر نظر گروهی در فرض اتحاد عمل نیز تعیین آن هرچند به‏گونه اجمال یعنی به قصد آنچه در ذمّه آمده، لازم است. 2 در لزوم تعیین از جهت ادا و قضا و نیز وجوب و استحباب اختلاف است. 3

تعیین نوع روزه در غیر ماه رمضان به اینکه روزه کفّاره است یا قضا و یا نذر، لازم است. همچنین در روزه مستحبّ خاص، مانند روزه ایّام البیض) ر ایّام البیض (تعیین نوع روزه برای احراز خصوصیت آن، معتبر است. 4

در نماز جماعت، تعیین امام هرچند به اشاره، شرط صحّت اقتدا) ر اقتداء (است. 5

عقود و ایقاعات: آنچه از ارکان عقد به شمار می‏رود باید تعیین گردد، مانند دو طرف عقد، 6 عوض و معوَّض در عقدهای معاوضی همچون بیع7) ر بیع (و اجاره8) ر اجاره (؛ مدّت در مثل سلف) ر بیع سلف (، نسیه9) ر بیع نسیه (و ازدواج موقّت10) ر ازدواج موقّت (؛ مقدار سهم در مزارعه11) ر مزارعه (و مضاربه12) ر مضاربه (و مهر در ازدواج موقّت. 13

تعیین زنی که طلاق داده می‏شود شرط صحّت طلاق است14) ر طلاق (.

در مرافعات، اختیار تعیین قاضی با مدّعی است15) ر دعوا (.

) ر ابهام (

1. مستمسک العروة 2 12 - 10 /6. العروة الوثقی 3 615 - 614 /1. مستمسک العروة 200 - 195 /8. 4 14 - 12 /6؛ العروة الوثقی 5 167 /2. جواهر الکلام 6 233 /13. العناوین 7 187 /2. جواهر الکلام 8 418 - 417 /22. العروة الوثقی 9 575 /2. جواهر الکلام 11 176 - 172 /30. 10 102 - 100 /23. العروة الوثقی 13 640. 12 708 /2. جواهرالکلام 15 46 - 45 /32. 14 162 /30. مبانی تکملة المنهاج 10 - 9 /1.

تغابن؛ سوره

تَغابُن؛ سوره: شصت و چهارمین سوره قرآن کریم.

در باب صلات آمده است.

قرائت سوره تغابن در نمازهای واجب مستحب است. 1

1. کشف الغطاء 478 /3؛ وسائل الشیعة 147 /6.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 545

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال انسان ( فقه )

اخص

اختصاص ( فقه )، انتخاب ( فقه )، انتصاب ( نصب کردن )، تعیین آغازگر رمی، تعیین آلت رمی، تعیین احرام حج، تعیین احرام عمره، تعیین ارتفاع نشانه، تعیین ارش در خیار عیب، تعیین استانداران، تعیین اصول، تعیین اعلم، تعیین اقساط بیمه، تعیین امام جماعت، تعیین اندازه نشانه، تعیین بلد تسلیم مسلم فیه، تعیین به اسم، تعیین تشهد قضائی، تعیین تیر، تعیین جعل، تعیین جمره، تعیین جنس عوضان، تعیین جنس مسلم فیه، تعیین حج، تعیین حدث، تعیین دین، تعیین ذکر رکوع، تعیین راه، تعیین ریسک بیمه، تعیین زرع مزارعه، تعیین زمین مزارعه، تعیین زن شیرده، تعیین سال خمسی، تعیین سال مزارعه، تعیین سجده سهو، تعیین سجده قضائی، تعیین سهم سود مضاربه، تعیین سهم مزارعه، تعیین سهم مساقات، تعیین سواره مسابقه، تعیین سوره نماز، تعیین شیرخوار، تعیین صاحب بذر، تعیین عامل جعاله، تعیین عبادت، تعیین عمل، تعیین عمل جعاله، تعیین عمل مضارب، تعیین عوض خلع، تعیین عیب مبیع، تعیین عین مستاجره، تعیین غایت تیمم، تعیین قاتل قبل از مرگ، تعیین قضای روزه، تعیین کفاره، تعیین کمان، تعیین مال الشرکة، تعیین مبدأ زرع، تعیین مبدل منه تیمم، تعیین مبلغ بیمه گر، تعیین مبیع، تعیین متبایعان، تعیین متعاقدان بیمه، تعیین محل ارضاع، تعیین مدت، تعیین مسابقه، تعیین مسافت اجاره حیوان، تعیین مستعار، تعیین مستعیر، تعیین مطلقه، تعیین مقدار، تعیین مکفول، تعیین منافع اجاره ( فقه )، تعیین منکوحه، تعیین منوب عنه حج، تعیین منوب عنه سجده سهو، تعیین منوب عنه نماز استیجاری، تعیین مهریه ( فقه )، تعیین مورد بیمه، تعیین موصی به ( فقه )، تعیین موصی له ( فقه )، تعیین موقوف ( فقه )، تعیین موقوف علیه، تعیین موهوب، تعیین میت، تعیین نماز، تعیین نوع رمایه، تعیین نوع زکات، تعیین وجه بیمه، تعیین وصف عوضان، تعیین وصف مزارعه، تعیین وظیفه متعاقدان مساقات، تعیین ولایت فقیه

وابسته

قصد تعیین ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تعیین به زیرصفحه تعیین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 488، (545-546)