پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پریدن: جهیدن/ پرواز کردن) ر پرواز (.

از معنای نخست، به مناسبت در باب نکاح و حدود سخن رفته است.

در صدق عنوان باکره و ترتّب احکام آن بر دوشیزه‏ای) ر باکره (که بکارتش بر اثر پریدن - و نه آمیزش کردن - زایل شده اختلاف است1) ر بیوه (.

از آنجا که بکارت بجز آمیزش به سبب دیگری نیز همچون پریدن از بلندی ممکن است زایل شود، نسبت باکره نبودن زن توسط شوهرش، قذف) ر قذف (محسوب نمی‏شود، بلکه تعریض به قذف خواهد بود که تعزیر می‏شود2) ر تعزیر (.

1. جامع‏المقاصد 120 /12؛ مسالک الافهام 2 165 - 164 /7. جواهرالکلام 412 - 411 /41؛ الروضة البهیة 174 /9.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 261

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پریدن ( جهیدن )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جهیدن

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

وابسته

ازاله بکارت ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 261