پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

پرچین: دیوار گونه‏ای از نی، برگ، خار و مانند آن.

از آن به مناسبت در باب صلح و احیاء موات یاد شده است.

اگر صاحبان دو ملک هم‏جوار در مالکیت پرچین بین دو ملک اختلاف کنند، مالک کسی است که گرههای طنابی که پرچین با آن بسته شده به سمت ملک او است. 1

از مصادیق احیای موات) ر احیاء موات (، پرچین کردن اطراف زمین جهت نگهداری گوسفند یا خشک کردن میوه و مانند آن است. 2

1. جواهرالکلام68 - 67 /38. 2 265 -264 /26.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 251

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرچین نگهداری گوسفند» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حظیره

اعم

پرچین

وابسته

احیای به قصد پرچین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 68
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 251