پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «پروتاگوراس ، 485 - 411ق .م» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پروتاغوراس؛ فروطاغورس