پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرهیزکاری"واژه زیر را بکار ببرید:

تقوا ( فقه )