پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرهیز"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتناب