پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرنده درنده"واژه زیر را بکار ببرید:

پرنده شکاری