پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره پرنده حلال گوشت و پرنده حرام گوشت ، منابع:

مکارم الاخلاق صفحه 164