پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

ملاک حلیت پرنده ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 300

استجابت دعا ی امام جعفر صادق علیه السلام برای احیاء پرنده ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 12 صفحه 257

گفتگوی امام علی علیه السلام با پرنده ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 18 صفحه 216

احادیث اهل سنت درباره خَلْق پرنده از رُوح امام علی علیه السلام ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 6 صفحه 112

حدیث درباره گرفتن پرنده از لانه در شب ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 460

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره صورت پرنده بر فرش ( عین ) و بالش ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 450

خبر شهادت ( شهید ) امام حسین علیه السلام به وسیله پرنده به مدینه النبی (ص) ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 11 صفحه 492