پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرسیدن"واژه زیر را بکار ببرید:

سؤال ( پرسش فهم )