پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره نکوهش کشتن زنبور عسل و پرستو و هُدهُد ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 457