پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

خطبه حضرت محمد (ص) درباره شفاعت در نکاح و پرستاری و رفع نیاز خاندان اصلاح بین زن و مرد ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 3 صفحه 242