پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرداخت کننده دیه"واژه زیر را بکار ببرید:

مُؤَدّی دیه