پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرداخت کننده خمس"واژه زیر را بکار ببرید:

مؤدی خمس