پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت پنهانی زکات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفع سری زکات

اعم

زکات ( عمل )

وابسته

پرداخت آشکار زکات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت پنهانی زکات به زیرصفحه پرداخت پنهانی زکات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 318
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 254