پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

استحباب پرداخت وجوهات شرعیه به ولی فقیه ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 77

دیدگاه مفید ، محمد بن محمد ، 336 - 413ق. درباره وجوب پرداخت وجوهات شرعیه به ولی فقیه ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 77