پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

استدلال خویی ، ابوالقاسم ،1278 -1371 درباره پرداخت قرض ، منابع:

محاضرات فى اصول الفقه جلد 4 صفحه 71

پرداخت قرض از آداب سفر ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 4 صفحه 56