پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت مضمون

منابع

  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 155
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 303
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 256