پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت قرض

وابسته

قرض عین، قرض مثلی

منابع

  • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 1 : صفحه 390
  • بلغة الفقیه جلد 3 : صفحه 420
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 655
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه (6-7)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 5
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه (71-72)
  • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 718