پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ضمان، پرداخت، هزینه سال

وابسته

تلف، ضمان بالمعنی الاعم، مال ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 339