پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت زکات اثنای نماز به زیرصفحه پرداخت زکات اثنای نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.