پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت دیه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استیدای دیه

اعم

احکام دیه، پرداخت

وابسته

اختلاف اولیای دم، انتخاب نوع دیه ( فقه )، خودداری از پرداخت دیه، دیه ( خاص )، دیه اعضا ( فقه )، دیه قتل ( فقه )، مُؤَدّی دیه، وقت پرداخت دیه، وکالت در پرداخت دیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت دیه ( فقه ) به زیرصفحه پرداخت دیه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 30 : صفحه 167