پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت دَین

وابسته

بیع مال مدیون، مستثنیات دین ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 194
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 3
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 449
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 199
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 3
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 12
  • حاشیة مجمع الفائدة و البرهان : صفحه 346
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 33