پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام میت، پرداخت دَین، مستحبات دَین

وابسته

تصرف ترکه قبل ادای دین، دیه ( خاص )، دَین میت، کفن مدیون

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه 285
 • الرسائل التسع : صفحه 298
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 305
 • الکافی فی الفقه : صفحه 332
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 30 : صفحه 433
 • المهذب البارع جلد 2 : صفحه 484
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 7
 • النهایة : صفحه (308-309)
 • الوصایا و المواریث (جزء21) : صفحه 213
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 648
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 250
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 388
 • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 2 : صفحه 405
 • سؤال و جواب : صفحه 272
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 12، (16-17)، 17، 26، 65
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه (170-171)
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 139
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 45، 46
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 492
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 172، 192
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 49، 66