پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پرداخت

وابسته

خراج مأخوذ توسط سلطان، سلطان ظالم ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 193
  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه (214-215)، 220