پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت جزیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفع جزیه

اعم

پرداخت

وابسته

جزیه ( عین )، وکالت در پرداخت جزیه

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 579
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 327
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 377
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 114
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 269