پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پرداخت امری مضمون"واژه زیر را بکار ببرید:

پرداخت اذنی مضمون