پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت اذنی مضمون» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پرداخت امری مضمون

اعم

پرداخت مضمون

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 324
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 71
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 143
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 290
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 246