پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره شرایط پرداخت آشکار زکات ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 2 صفحه 119

فضیلت پرداخت آشکار زکات در حدیث امام جعفر صادق علیه السلام ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 83