پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرداخت آشکار زکات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دفع جهری زکات

اعم

زکات ( عمل )

وابسته

پرداخت پنهانی زکات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرداخت آشکار زکات به زیرصفحه پرداخت آشکار زکات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 318
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 254