پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

پرخوری

پرخوری: افراط در خوردن و آشامیدن.

از آن به مناسبت در باب اطعمه و اشربه سخن رفته است.

زیاده روی در خوردن و آشامیدن مکروه است. 1

1. جواهر الکلام 461 /36.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 251

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرخوری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

افراط درخوردن، امتلا، تخمه

اعم

خوردن، مکروهات خوردن

اخص

پرخوری مفطر در روز رمضان

وابسته

سیری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرخوری به زیرصفحه پرخوری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الفقه جلد 77 : صفحه 69، 74
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 25 : صفحه 332
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 112
 • النهایة : صفحه 593
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 461
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 589
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 251
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 135
 • کشف اللثام (ط ق) جلد 2 : صفحه 275
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 139
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 259
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 242