پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «پرتسل ، اوتو ، 1893-1941م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پرتزل ،اوتو؛ پریتزل ، اتو