پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

پرتاب: افکندن تیر و مانند آن.

از آن به مناسبت در بابهای طهارت، حج و حدود سخن رفته است.

طهارت: کسی که در بیابان برای وضو یا غسل دسترسی به آب ندارد، برای به دست آوردن آن باید در چهار سمت جست‏وجو کند. حدّ واجب جست‏وجو در هر یک از چهار سمت، در بیابانِ دارای فراز و نشیب یا دارای موانع مانند پوشش درختان به اندازه بُرد تیری است که از کمان پرتاب می‏شود) دویست گام (و در بیابان هموار و بی‏مانع به اندازه برد پرتاب دو تیر است1) ر تیمّم (.

حج: در رمی جمرات، پرت کردن) زدن (سنگ‏ریزه به جمره ملاک است نه گذاشتن آن روی جمره2) ر رمی جمره (.

________________________________________

251

حدود: از مراتب دفاع) ر دفاع (از حریم خانواده و ناموس، پرتاب کردن چیزی همچون سنگ و تیر به سمت تعرّض کننده درصورت کارساز نشدن تذکّر و نصیحت است و درصورت وارد آمدن آسیب بر متجاوز، پرتاب کننده ضامن نخواهد بود3) ر اطّلاع بر عورات (.

1. تحریر الوسیلة 2 102 /1. جواهر الکلام 663 - 660 /41. 3 105 - 104 /19.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 250

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پرتاب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رمی ( پرتاب کردن )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

پرتاب تیر برای آب، پرتاب سنگ، پرتاب عقرب، پرتاب مار کشنده، رمی جمرات، رمی حیوانات در احرام، رمی سپر در قتال، رمی صید در احرام

وابسته

آلات رمی، ترامی از رمی، قتل به رمی بعد از حذر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پرتاب به زیرصفحه پرتاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 268، 281
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 378
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 150
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 110، 111، 232
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 250
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 521، 591