پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پذیرش منصب از جائر"واژه زیر را بکار ببرید:

قبول ولایت سلطان جائر