پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پذیرش ظلم"واژه زیر را بکار ببرید:

انظلام ( فقه )