پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

عقاید شیعه امامیه درباره ایمان پدر حضرت ابراهیم علیه السلام ، منابع:

اللوامع الالهیة فى مباحث الکلامیة صفحه 253

قضاوت‌ امام علی(ع) درباره پدر ولد الزنا ، منابع:

احقاق الحق و ازهاق الباطل جلد 17 صفحه 503

مکافات دنیوی منتصر ، محمد به خاطر قتل پدر ، منابع:

عدل الهى صفحه 204

اختلاف اناجیل اربعه درباره پدر حضرت مریم علیها السلام ، منابع:

اظهار الحق جلد 1 صفحه 164

شعر حسان بن ثابت انصاری ، - 54ق. درباره پدر طلحة بن عبید الله تیمی ، - 36ق. ، منابع:

تقریب المعارف فى الکلام صفحه 358

امام علی علیه السلام پدر فرزندان حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

المراجعات صفحه 309

ترجیح مادر بر پدر در خدمتگزار ی درباره حق پدر و مادر ، منابع:

زن و بازیابی هویت حقیقی جلد 1 صفحه 59

نام پدر حضرت ابراهیم علیه السلام ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 66

ابراز احساسات و مسئولیت پذیری حضرت فاطمه علیها السلام درباره پدر از دوران کودکی ، منابع:

زن و بازیابی هویت حقیقی جلد 1 صفحه 113

پدر حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 66

پدر حضرت ابراهیم علیه السلام در تفاسیر شیعه ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 66

پدر حضرت ابراهیم علیه السلام در تورات ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 66

پدر حضرت مریم علیها السلام در قرآن ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 103

حدیث درباره حفظ دوستی برادر مؤمن و نکوهش ترک دوستان پدر ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 170

حدیث درباره حق فرزند بر پدر ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 159

حدیث امام علی النقی علیه السلام درباره مدارا با پدر ناصبی ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 51

حدیث امام محمد باقر علیه السلام درباره پرداخت دَین و جزا ی پدر توسط ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 38

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره حق فرزند بر پدر ، منابع:

پیامبرامى صفحه 50

حکمت حلیت مال فرزند بر پدر ، منابع:

آیینه حقایق نما (در اسرار عبادات و اخلاق) جلد 1 صفحه 124

دیدگاه فخر رازی ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق. درباره پدر حضرت ابراهیم علیه السلام ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 66

دیدگاه طباطبائی ، محمد حسین ، 1281 - 1360 درباره پدر حضرت ابراهیم علیه السلام ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 7 صفحه 68

زندگی نامه ابرش ، حسین بن موسى ، 304-400ق. پدر علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436ق. ، منابع:

الذخیرة فى علم الکلام صفحه 9

شخصیت عرفانی پدر مطهری ، مرتضی ، 1299 - 1358 ، منابع:

حق و باطل به ضمیمه احیاى تفکر اسلامى صفحه 173

استغفار حضرت ابراهیم علیه السلام برای پدر خود ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 3 صفحه 442

اِشکال درباره شرک پدر حضرت ابراهیم علیه السلام ، منابع:

شبهای پیشاور صفحه 795

بحث استغفار حضرت ابراهیم علیه السلام برای پدر مشرک ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 31

تحقیق (قرائت) درباره آزر بن ناخور پدر حضرت ابراهیم علیه السلام ، منابع:

شبهای پیشاور صفحه 796

جایگاه پدر جابر بن عبد الله انصاری ،16قبل ازهجرت - 78ق. در عالم آخرت در احادیث اهل سنت از حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 280

جواب اشکال درباره شرک پدر حضرت ابراهیم علیه السلام ، منابع:

شبهای پیشاور صفحه 795

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله در الحاق فرزند به پدر ، منابع:

اصل الشیعة و اصولها صفحه 274

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره اجابت نفرین پدر برای ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 54

حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله درباره حق فرزند بر پدر ، منابع:

الاخلاق صفحه 141

حزن امام زین العابدین علیه السلام در شهادت پدر خود ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد هفدهم ) کتاب الروضه در مبانی اخلاق‏ از طریق آیات و روایات جلد 2 صفحه 146

دوستی بین پدر فرزند ، منابع:

تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق صفحه 232

دیدگاه مفسران درباره سلام حضرت ابراهیم علیه السلام بر پدر در آیه047 مریم ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 32