پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

پایین انداختن سر در زمان دعا در احادیث اهل سنت حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 289