پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پایین آوردن صوت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خفض صوت

اعم

افعال انسان ( فقه )

وابسته

جنگ ( فقه )، صوت انسانی، قرآن ( فقه )، میت

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 136