پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره آغاز غذا با سرکه و پایان غذا با سرکه ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 74

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره آغاز غذا با نمک و پایان غذا با سرکه ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 3 صفحه 20