پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

پایان‌نامه‌های علوم قرآنی ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 9 صفحه 372