پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام علی علیه السلام درباره روش پاک کردن مال مختلط به حرام ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 3 صفحه 285

حدیث امام علی علیه السلام درباره صدقه از مال مختلط به حرام برای پاک کردن مال ، منابع:

راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) جلد 3 صفحه 286

روایات درباره ثواب پاک کردن عبور و مرور مسلمانان ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 2 صفحه 35