پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پاک شدن"واژه زیر را بکار ببرید:

طُهْر