پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «پاشایی پایدار،محمد،1351-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محمد پاشایی پایدار