پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پاسداری از مقام نیابت فقیه"واژه زیر را بکار ببرید:

حفظ مقام ولایت فقیه