پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پاسخ سلام"واژه زیر را بکار ببرید:

جواب سلام