پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پاره کردن بدن میت"واژه زیر را بکار ببرید:

تشریح میت