پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «پارسا ، خسرو ، 1315-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خ . پارسا