پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پادزهر

وابسته

پادزهر با شراب

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 494، 495
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 37