پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پا» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رِجل

اعم

اعضا

اخص

به لحاظ اجزا:
انگشت پا، ران ( اعضای بدن )، قدم ( فقه )
به لحاظ نوع جاندار:
پای انسان، پای حیوان

وابسته

التقاط با پا، فحج، قطع پا ( فقه )، ناخن پا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پا به زیرصفحه پا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.